סטנדר אתר לימודים דתי

תנאי השימוש באתר "סטנדר"

 
אנא קרא/י את תנאי השימוש בטרם תתחיל/י לגלוש באתר "סטנדר". כניסתך לאתר ושימושך בו מעידים על הסכמתך המלאה לכל אחד מתנאי השימוש שלהלן.


1. תנאי השימוש ב-סטנדר

ברוכים הבאים לאתר סטנדר (להלן: "סטנדר" או "האתר"), אנו מקווים שהשימוש שתעשה באתר יהיה מהנה ומועיל. האתר מנוהל ומופעל ע"י "ראשית יוזמות חינוכיות" (ע.מ.) מעפרה (להלן: "ראשית").

תנאים אלה חלים על השימוש ב-סטנדר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

המונח "תוכן", או "תכנים" במסמך זה, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עריכתם, עיבודם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל צילום, תרשים, תמונה, סרטון, איור, דמות, הדמיה, דגימה, הנפשה, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, צלמית, סמל וסימן.

2. השימוש ב-סטנדר

הנך רשאי להשתמש בתכנים ב-סטנדר בהתאם לכללים שלהלן. אין להשתמש בתכנים ב-סטנדר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של "ראשית" לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

• השימוש באתר הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
• הנך רשאי להשתמש ב-סטנדר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך סטנדר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
• בשום מקרה, לא ייחשב סיוע מצד האתר כמטיל אחריות כלשהי על האתר. זאת, גם במידה והסיוע נעשה בעקבות פניית הגולש, וגם במקרים בהם האתר יזם את הסיוע.
• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך סטנדר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-סטנדר.
• אין להציג תכנים מ-סטנדר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
• אין להציג תכנים מ-סטנדר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
• אין לקשר ל-סטנדר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
• אין לקשר לתכנים מ-סטנדר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-סטנדר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-סטנדר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-סטנדר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-סטנדר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
• "ראשית" רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי סטנדר בעניין זה.
• הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
• "ראשית" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-סטנדר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את "ראשית" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

3. תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב-סטנדר

ב-סטנדר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת אתרי משנה, קבוצות דיון (פורומים), תגובות למאמרים (טוק-בקים) ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת "ראשית". מסירת תכנים לפרסום ב-סטנדר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

"ראשית" מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית "ראשית" לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שנוגדים את רוח היהדות או שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

"ראשית" אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת "ראשית" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב-סטנדר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב-סטנדר את התכנים הבאים:

• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי לא צנוע;
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
• כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
• כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי סטנדר בפרט;
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

"ראשית" רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-סטנדר, במשתמשיו, ב"ראשית" או במי מטעמה. בנוסף, "ראשית" תהיה רשאית במקרה כזה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב-סטנדר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "ראשית" לפי כל דין.

החליטה "ראשית" לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט, כולל לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום ב-סטנדר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב-סטנדר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

"ראשית" קוראת לך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמפרסמים משתמשים ב-סטנדר. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של "ראשית", ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מורים, רבנים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

4. יצירת קשר בין הגולש למוסדות הלימודים המוצגים ב-סטנדר

פניות הגולשים למוסדות הלימודים המוצגים ב-סטנדר דרך טפסי "צור קשר" או בכל דרך אחרת שהיא, מועברים דרך מערכת האתר ישירות למוסדות המנויים ב"סטנדר".
פניות המתקבלות עבור מוסדות שאינם מנויים בסטנדר, מגיעות למערכת "סטנדר" ומועברות לידי המוסדות ע"פ שיקול דעת הנהלת האתר.

5. שירותים הטעונים רישום

ב-סטנדר ישנם שירותים הדורשים רישום לאתר. תוכל ליהנות מהם ולהשתמש בהם לאחר גמר ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש באתר.

בעת ההרשמה לאתר תתבקש למסור פרטים אישיים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים לא נכונים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באפשרויות האתר, ובמקרים מסויימים ימנעו את הקשר עמך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לשירות הלקוחות של סטנדר דרך האתר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר הנתונים שבבעלות "ראשית". לא חלה חובה למסור את המידע, אולם בלי למסור אותו, לא תוכל להשתמש בכל אפשרויות האתר. "ראשית" לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של סטנדר המופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לאתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. "ראשית" תהיה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע מאחרים לעשות בהם שימוש לרעה.

"ראשית" רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "ראשית" לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת סטנדר;
• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב"ראשית" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של "ראשית";
• אם השתמשת באתר או בשירותים נוספים הניתנים ע"י סטנדר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנראה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
• אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
• אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
• אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
• אם יש לך חוב כספי ל"ראשית" ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא.

6. קישורים ב-סטנדר

ב-סטנדר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט, המאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי "ראשית", או מטעמה ו"ראשית" איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה ש-סטנדר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת "ראשית" לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. "ראשית" אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

"ראשית" איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו ב-סטנדר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

7. מדיניות פרטיות

"ראשית" מכבדת את פרטיותך ב-סטנדר. הנתונים שמסרת במהלך הגלישה באתר לכל גורם שהוא נשמרים במאגרי "ראשית" ויעשה בהם שימוש על ידיה בלבד. "ראשית" מתחייבת כי היא לא תעביר את נתוניך לצד שלישי שלא פנית אליו במסגרת האתר. במידה שפנית לאחד המוסדות החברים ב"סטנדר", יועברו פרטיך ופרטי פנייתך לאותו מוסד בלבד. עם זאת, במהלך הרישום לאתר תידרש להביע תחומי עניין. הרישום לאתר מהווה את הסכמתך לקבל מעת לעת מידע פרסומי ו/או שיווקי דרך חברת "ראשית" בלבד, מטעמה או מטעם מפרסמים אחרים, באמצעות דרכי ההתקשרות עמך אותן ציינת בהרשמה לאתר. בכל מקרה פרטיך האישיים לא יועברו לידי מפרסמים אחרים.

"ראשית" עושה שימוש בניתוח תנועותיך באתר ויצירת דו"חות סטטיסטיים אודות הגלישה באתר. דו"חות אלו לא יזהו אותך באופן אישי. במידת הצורך יועברו הדו"חות לידי צד שלישי.

8. Cookies

האתר משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך הפעלתו במחשבי הגולשים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, ואבטחת מידע. חלק מהעוגיות ימחקו כשתסגור את הדפדפן שלך וחלקן ישמרו במחשב שלך. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל למנוע זאת ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, תוכל למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת.

9. תכנים מסחריים

סטנדר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים. "ראשית" לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ב-סטנדר. "ראשית" אינה בודקת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים עצמם. פרסום תכנים מסחריים ב-סטנדר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם "ראשית" לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב-סטנדר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "ראשית" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ונכסים שיוצעו בתכנים המסחריים ב-סטנדר או ירכשו באמצעותן.

10. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-סטנדר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של "ראשית" בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל"ראשית" להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"ראשית" או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד ועריכה שנעשו על ידי "ראשית" לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב-סטנדר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-סטנדר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל"ראשית" רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-סטנדר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

11. אחריות "ראשית"

התכנים ב-סטנדר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ראשית" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים ב-סטנדר.

השימוש ב-סטנדר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

"ראשית" אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם ב-סטנדר תהיה היענות. "ראשית" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "ראשית" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו ב-סטנדר הינה באחריותך המלאה בלבד. "ראשית" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים ב-סטנדר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. "ראשית" לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

התכנים ב-סטנדר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, כולל תכנים המתפרסמים בפורומים, לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הפורומים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו ב-סטנדר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

"ראשית" אינה מתחייבת ששירותי סטנדר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "ראשית" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "ראשית" או אצל מי מספקיה.

12. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את "ראשית", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את "ראשית", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב-סטנדר וכתוצאה מקישורים שביצעת ל-סטנדר.

13. שינויים באתר והפסקת השירות

"ראשית" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "ראשית" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית "ראשית" להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. "ראשית" תפרסם ב-סטנדר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק "ראשית" את החומר הכלול ב-סטנדר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

14. בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני תורת ישראל ומדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-סטנדר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב-סטנדר, תובא בפני בורר אשר יהיה רב הבקיא בדיני חושן משפט.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-הדין לענייני ממונות בירושלים או בעפרה.

15. פנה אלינו

"ראשית" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת: stender@stender.co.il